Yeni Sayfa 1

Oda Kayıt İşlemleriTicaret Sicili Memurluğunca tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişiler 5590 sayılı Odalar ve Borsalar birliği kuruluş kanunu ile tüzük çerçevesince Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olmak zorundadırlar.

Bu çerçevede,
. Sermayesinin tamamı devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan İktisadi Kamu Müesseseleri ve bunların şubeleri, özel kanun ve sözleşme ile kurulmuş olup, devletin ve özel idarelerin veya belediyelerin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları,
. Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapan şubeler,

Bu tarife uyan sanayiciler, sanayi odalarına kaydolmakla birlikte ticaret ve sanayi odalarına kaydolma mükellefiyetini yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla yer açtıklarında ise, ticaret veya ticaret sanayi odalarına kaydolmak zorundadırlar.

Sanayiciler, kendi sanayi mamullerinin satışı dışında başka ticari işlerle uğraştığı taktirde ticaret odalarına kaydolmak zorundadırlar.

Kayıt için Başvurma Süresi:

Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya başvurmaları gerekir. Kayıt işlemleri aynı gün başlar.

Kayıt İşlemleri:

Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescili yapılan gerçek ve tüzel kişilerin odaya kaydı esnasında aranan evrakların birer nüshası ve sicil tasdiknamesi sicil memurluğu tarafından tacirlere verilir.

Ticaret Sicili memurluğu tarafından verilen bu evraklar ile Oda sicil servisinde kayıt işlemi kayıt beyannamesinin doldurulması, gerçek ve tüzel kişilerin bu beyannameyi imzalaması ve oda kayıt ücretini vezneye yatırması son bulur. . [Oda kayıt ücretleri]

Re'sen Kayıt:

Odalarda kaydolma zorunluluğunu işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararları ile odalara kaydolmak zorundadırlar.

Re'sen kaydı yapılan gerçek ve tüzel kişiler, kaydolduklarının kendilerine bildirilmesinden itibaren kayıt ücretlerini bir ay içinde ödemek zorundadırlar.

Bu ücreti ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki hükümleri uygulanır.

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilat:

Personel ve Mali işler şubesi oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat munzam aidat ve gecikme zamlarını tahakkuk ettirir ve tahsilatını sağlar.

Yıllık Aidat:

Her yıl oda üyelerinin dereceleri yeniden belirlenir.
Derecelere göre yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat:

Oda üyelerinin faaliyetlerinden elde ettikleri ticari kazanç toplamı üzerinden (vergi matrahı) binde 5 oranında tahakkuk ettirilir. Yıllık ve Munzam aidat tavanları her yıl kanunla belirlenir. Bu iki aidat türü için her yıl Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitle oda veznesine yatırılır. [Oda aidatları]Ziyaretçi: 6.759 / 6.939
 
 

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tuğsavul Caddesi No:108 Gelibolu/ÇANAKKALE
Telefon: (286) 566 11 08 - 566 53 00
Fax: (286) 566 73 13
e-Posta: gelibolutso@tobb.org.tr - gelibolutso@hotmail.com - info@gelibolutso.org.tr

 
 

Ziyaretçilerimiz:
Bugün:170 Dün:601 Bu Hafta:3.106 Bu Ay:10.890 Bu Yıl:23.306 Toplam:546.934 detaylar...