Yeni Sayfa 1

İhracat OnaylarıA.TR Dolaşım Belgesi
Avrupa Birliği'ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşım'da bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresi'nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:
1. Almanya,
2. Avusturya,
3. Belçika,
4. Bulgaristan,
5. Çek Cumhuriyeti,
6. Danimarka,
7. Estonya,
8. Finlandiya,
9. Fransa,
10. Hollanda,
11. İngiltere,
12. İrlanda,
13. İspanya,
14. İsveç,
15. İtalya,
16. Kıbrıs,
17. Letonya,
18. Litvanya,
19. Lüksemburg,
20. Macaristan,
21. Malta,
22. Polonya,
23. Portekiz,
24. Romanya,
25. Slovakya,
26. Slovenya,
27. Yunanistan.

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen "Serbest Dolaşımdaki Eşya", tümüyle Türkiye ve Topluluk ' ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk' ta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında kullanılır.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye' de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay için Odamıza getirir.

A.TR belgesi Odamız veznesinden adedi 4,00.-YTL mukabilinde ihracatçı Odamız üyelerine satışa sunulmaktadır.

 


EUR.1 Dolaşım Sertifikası
Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri'nce vize edilen belgedir.

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:
1. İsrail Devleti ,
2. Makedonya Cumhuriyeti,
3. Hırvatistan Cumhuriyeti,
4. Bosna Hersek,
5. Filistin Kurtuluş Örgütü,
6. Tunus,
7. Fas,
8. Suriye Arap Cumhuriyeti,
9. Mısır Arap Cumhuriyeti.
EFTA:
10. İsviçre Konfederasyonu,
11. Norveç Krallığı,
12. İzlanda Cumhuriyeti,
13. Lichtenstein Prensliği,

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde (T) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler nelerdir:
Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir. İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle onay için Odamıza başvururlar.

EUR-1 belgesi Odamız veznesinden adedi 4,00.-YTL mukabilinde ihracatçı Odamız üyelerine satışa sunulmaktadır.

 


FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi)
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

Genelleştirilmiş Preferans Sistemine üye ülkeler şunlardır;
1. Rusya Federasyonu,
2. Japonya,
3. Beyaz Rusya,
4. Ukrayna,

Yukarıda sıralanan ülkelere yalnızca Genel Preferanslar Sistemine göre Türk Menşeli eşyanın ihracatında Servisçe onaylanan Form A belgesi formları adedi 4,00.-YTL mukabilinde ihracatçı Odamız üyelerine satışa sunulmaktadır.

Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onayı için Odamıza getirilir. ABD ve Avustralya için Form A belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda için ise Oda onayı zorunlu değildir. İhracatçı firmanın Form A belgesini doldurup göndermesi yeterlidir.

 


ABC Menşe Şahadetnamesi
Menşe Şahadetnamesi A,B ve C sayfaları olmak üzere 3 sayfalık belgedir. Bu üç sayfalık belge boş haliyle Odamız veznesinde adedi 4,00.-YTL mukabilinde ihracatçı üyelerimize satışa sunulmaktadır.

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya sözkonusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.

A, B, C sayfalarından oluşan Menşe Şahadetnamesini dolduran ve C nüshasını imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onayı için Odamıza getirilir.Ziyaretçi: 5.842 / 5.914
 
 

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tuğsavul Caddesi No:108 Gelibolu/ÇANAKKALE
Telefon: (286) 566 11 08 - 566 53 00
Fax: (286) 566 73 13
e-Posta: gelibolutso@tobb.org.tr - gelibolutso@hotmail.com - info@gelibolutso.org.tr

 
 

Ziyaretçilerimiz:
Bugün:155 Dün:601 Bu Hafta:3.091 Bu Ay:10.875 Bu Yıl:23.291 Toplam:546.919 detaylar...